Thông tin nhiệm vụ của Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa

Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, các hoạt động của UBND, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về nhiệm vụ của Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa.

Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa

Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa

Trình UBND thành phố

 • Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và mỗi năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của Nhà nước, của thành phố và các cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về các điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh với Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa; tham gia góp ý dự thảo với chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Phòng Tài chính – Kế hoạch trực thuộc UBND cấp huyện.

Trình Chủ tịch UBND thành phố

 • Dự thảo các quyết định về việc sáp nhập, thành lập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa theo quy định của pháp luật.
 • Dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố trong các lĩnh vực về kế hoạch và đầu tư.

Tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và đầu tư như sau:

Về quy hoạch và kế hoạch

 • Chủ trì các nghiên cứu, tổng hợp quy hoạch nhằm phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố, tổng hợp kế hoạch dài hạn như kế hoạch trong 5 năm và kế hoạch ngắn hạn như kế hoạch mỗi năm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện khi đã được UBND phê duyệt.
 • Phối hợp với Sở Tài chính để xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách cho các đơn vị; cân đối chủ yếu về kinh tế – xã hội của thành phố như ngân sách, tài chính, vốn đầu tư xây dựng, các nguồn vốn viện trợ và hợp tác đầu tư của nước ngoài.
 • Tổng hợp các kiến nghị của Sở, Ban, ngành và lập báo cáo trình UBND thành phố về các danh mục các lĩnh vực, ngành, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố cần lập quy hoạch, trình UBND thành phố để xem xét và quyết định.
 • Tổng hợp các tình hình thực hiện các kế hoạch quy hoạch hàng năm từ các Sở, ngành UBND cấp huyện, và báo cáo với Chủ tịch UBND thành phố.

Các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài

Sở Kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa 1

 • Trình và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố với các danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, các chương trình hợp tác đầu tư cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong các trường hợp cần thiết.
 • Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính nhằm đề xuất nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu; bố trí các cơ cấu vốn đầu tư theo các lĩnh vực, ngành, phân bố và tổng hợp danh mục dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp Thành phố quản lý.
 • Phối hợp với các cơ quan có liên quan nhằm xác định nguồn vốn và phương án phân bổ vốn sự nghiệp đầu tư hợp lý. Xây dựng các kế hoạch để hỗ trợ tín dụng nhà nước, góp vốn cổ phần và liên doanh của Nhà nước.
 • Chủ trì và phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban, ngành có liên quan nhằm giúp UBND thành phố giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả các đầu tư của các chương trình mục tiêu, các dự án xây dựng cơ bản, các chương trình dự án khác do cấp thành phố quản lý.
 • Thẩm định các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và các dự án thuộc phạm vi được ủy quyền do Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa thực hiện.
 • Làm đầu mối để giúp UBND Thành phố quản lý hiệu quả các hoạt động đầu tư trong nước và các đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên các địa bàn thuộc thành phố theo quy định của pháp luật. Và tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài.
 • Xây dựng các chương trình, các đề án xúc tiến đầu tư, trình UBND thành phố; đồng thời tổ chức các hoạt động nhằm xúc tiến đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tìm kiếm được cơ hội đầu tư trên địa bàn, hướng dẫn các thủ tục đầu tư trên địa bàn sau khi các chương trình và các đề án được phê duyệt.

Đánh giá đầu tư giám sát và giám sát đầu tư

 • Chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, thanh tra và tổng hợp các báo cáo thực hiện các nhiệm vụ về việc đánh giá đầu tư giám sát, và giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thuộc thành phố.
 • Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá đầu tư, giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các cấp, các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa, các dự án đã được UBND thành phố phân cấp hoặc được ủy quyền cho cấp dưới.

Kết luận

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin về nhiệm vụ của Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa. Hy vọng những thông mà chúng tôi đem lại hữu ích đối với bạn.

Nhận tư vấn căn hộ quốc tế Booyoung Vina
Cập nhật tin tức